บล็อคข่าวส่งเสริมคนดี (รักดีหามจั่ว รักชั่วหามเสา หามจั่วก็หนักนะ)

ข่าวจากสื่อ

บทความจากสื่อ

วันพุธที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2555

เชิงอรรถ94ความตาย10เมษา-19พฤษภา53

ที่มา Thai E-News


ที่มา ศูนย์ข้อมูลประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการสลายการชุมนุมเดือน เม.ย.-พ.ค.53  (ศปช.)

รวบรวมรายชื่อผู้เสียชีวิตจาก เหตุการณ์การสลายการชุมนุมเมื่อเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2553 ทั้งประชาชน ทหาร และชาวต่างชาติ พร้อมรายละเอียดการเสียชีวิต จุดเกิดเหตุ พร้อมระบุเวลา และสถานที่เสียชีวิต โดยเรียงลำดับรายชื่อตามวันที่เกิดเหตุ...

อ่านต่อ...


เชิงอรรถความตาย
คลิิ้กที่รายชื่อเพื่อดูรายละเอียดของ 94 ความตาย

สวนสัตว์เขาดิน
27. นายมานะ อาจราญ
วันที่ 22 เมษายน 2553
28. นางธันยนันท์ แถบทอง
วันที่ 28 เมษายน 2553
29. พลทหาร ณรงค์ฤทธิ
วันที่ 8 พฤษภาคม 2553
31. จ.ส.ต.วิทยา พรมสารี
วันที่ 14 พฤษภาคม 2553
34. นางสาวละอองดาว กลมกล่อม
35. นายทิพเนตร เจียมพล
36. นายกิติพันธ์ ขันทอง
37. นายชัยยันต์ วรรณจักร
38. นายธันวา วงศ์ศิริ
39. นายเสน่ห์ นิลเหลือง
40. นายอินแปลง เทศวงศ์
41. นายบุญมี เริ่มสุข
42. นายฐานุทัศน์ อัศวสิริมั่นคง
43. นายประจวบ ศิลาพันธ์
44. นายปิยะพงษ์ กิติวงศ์
45. นายสมศักดิ์ ศิลารักษ์
46. นายบุญทิ้ง ปานศิลา
47. นายสรไกร ศรีเมืองปุน
48. นายเหิน อ่อนสา
49. น.ส.สัญธะนา สรรพศรี
50. นายมนูญ ท่าลาด
51. นายพัน คำกอง
52. ด.ช. คุณากร ศรีสุวรรณ
19 พฤษภาคม 2553
76. นางประจวบ เจริญทิม
77. นายปรัชญา แซ่โค้ว
78. นายถวิล คำมูล
79. นายธนโชติ ชุ่มเย็น
80. นายนรินทร์ ศรีชมภู
81. ส.อ. อนุสิทธิ์ จันทร์แสนตอ
82. ชายไม่ทราบชื่อ ถนนราชดำริ
83. Fabio Polenghi
84. นายมงคล เข็มทอง
85. นายสุวัน ศรีรักษา
86. น.ส. กมนเกด อัดฮาด
87. นายอัครเดช ขันแก้ว
88. นายอัฐชัย ชุมจันทร์
89. นายรพ สุขสถิตย์
90. นายกิตติพงษ์ สมสุข
91. นายทรงศักดิ์ ศรีหนองบัว
92. นายเพิน วงศ์มา
93. นายอภิชาติ ระชีวะ
94. น.ส.วาสินี เทพปาน

“นี่เป็นรายงานที่สะท้อนเสียงและมุมมองของประชานที่ตกเป็นเหยื่อ 
และเป็นเสมือนคำประกาศต่อสังคม ไทย ว่า เราจะไม่มีวันยอมรับ
ความพยายามใดๆ ที่จะให้ผู้ตกเป็นเหยื่อของความรุนแรง ผู้ที่สูญเสีย 
ลืม เงียบเฉยและยอมจำนน ต่อความอยุติธรรม เราไม่มีวันยอมรับการ
เปลี่ยนการก่ออาชญากรรมต่อประชาชน ให้เป็นสิ่งถูกกฎหมาย เราไม่มี
วันไม่ยอมรับวัฒนธรรมการบูชาความปรองดองและความมั่นคงของรัฐ 
แต่ดูถูกเหยียบย่ำสิทธิ เสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้ถูก
กระทำ เราจะไม่มีวันยอมรับวัฒนธรรมการ เมืองที่ช่วยโอบอุ้มประเพณี
ของการปล่อยให้ผู้กระทำผิดที่มีอำนาจลอยนวล” ดร.พวงทอง  ภวัครพันธุ์ 
กรรมการศปช.

ข่าวส่งเสริมคนดี

จำนวนผู้เข้าเยี่มมชม

link to affordable web hosting
Powered by web hosting provider .

สถิติการเข้าชม DMNEWS

eXTReMe Tracker